The news is by your side.

windows 10

Windows 10 là một hệ điều hành của Microsoft Windows dành cho các loại máy tính cá nhân và máy trạm, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Hệ điều hành này được giới thiệu vào 30 tháng 9 năm 2014 trong chương trình Build 2014 và đã được phát hành chính thức vào ngày 29 tháng 7 năm 2015.

  • Ngày phát hành đầu tiên: 29 tháng 7, 2015
  • Phát hành cho nhà sản xuất: 15 tháng 7, 2015
  • Phát hành rộng rãi: 29 tháng 7, 2015
  • Có hiệu lực trong: 110 ngôn ngữ
  • Phương pháp cập nhật: Windows Update, Microsoft Store, Windows Server Update Services.